คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

  1. อายุ 18-28 ปี 
  2. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., หรือปริญญาตรี
  3. ชายสูง 160 หญิงสูง 150 ขึ้นไป น้ำหนักปกติตามค่า BMI 19.99-29.99 
  4. ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือภาวะเรื้อรัง ทำงานหนักได้
  5. ไม่มีรอยสัก ไม่ระเบิดหู 
  6. ไม่ติดสุรา ไม่เสพยาเสพติด 
  7. ไม่เป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  8. ไม่เคยไปฝึกงานญี่ปุ่น และไม่เคยหลบหนีสัญญา หรือพำนักในประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมาย 
  9. พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทั้งโรงเรียนและสถานประกอบการในญี่ปุ่นได้