จุดเริ่มต้นของ AIU

สถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU ก่อตั้งขึ้นโดย ครูใหญ่จงสวัสดิ์ เลิศธนสาร ผู้มีเครือข่าย ความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนานักเรียนและส่งไปฝึกงานด้านเทคนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น มานานกว่า 20 ปี โดยมีแนวคิดสำคัญ คือ การให้โอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการทำงานกับเยาวชนไทย โดยมีผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว คอยชี้แนะแนวทางและให้คำแนะนำในการวางแผนต่อยอดเส้นทางของแต่ละคน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง และสามารถช่วยเหลือคนรอบข้าง สังคม หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปได้ เป็นการสร้างความดีส่งต่อไปยังผู้อื่นอย่างไม่มีสิ้นสุด

1 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากที่ครูใหญ่ก้าวออกมาจากธุรกิจครอบครัวเพื่อสร้างสถาบัน AIU ขณะนั้นได้วางแผนสร้างโรงเรียนสอนภาษา AIU ขึ้นใน อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเปิดทำการสอนในอาคารชั่วคราว มีนักเรียนรุ่นแรกเพียง 7 คน

หลักสูตรการเรียนการสอนของ AIU พัฒนาขึ้นโดยได้แนวคิดหลักจากครูใหญ่จงสวัสดิ์เพื่อให้เหมาะสำหรับทุกคน แม้แต่ผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษามาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ให้มีทักษะครบถ้วนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถนำไปใช้ได้จริง และพัฒนาทักษะด้านนี้ต่อเองได้เมื่อไปถึงญี่ปุ่น

 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของครูใหญ่จงสวัสดิ์ นักเรียนส่วนใหญ่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ในการพัฒนาชีวิตด้วยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ครูใหญ่จึงชวนผู้ใหญ่อีกหลายคน ที่เห็นชอบในหลักการช่วยเหลือและให้โอกาสเยาวชนไทย สร้างระบบกองทุน AIU ขึ้นมา เพื่อให้โอกาสคนที่อยากพัฒนาตัวเองกับสถาบัน AIU ทุกคน ได้เรียนและไปฝึกงานญี่ปุ่น โดยชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือสามารถขอรับกองทุน AIU เมื่อนักเรียนพัฒนาตัวเองสู่การทำงานตามแนวทางของสถาบัน AIU ได้ มีงานทำ ได้รับค่าตอบแทน จึงทยอยใช้คืนกองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถนำเงินไปช่วยเหลือรุ่นน้องได้ต่อไป

ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ด้วยอัตราส่วนประชากรสูงวัยที่มากขึ้น ทำให้กลุ่มธุรกิจสถานพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องเปิดช่องทางรับผู้ฝึกงานด้านการดูแลผู้สูงอายุต่างชาติจาก ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และเพิ่งเปิดให้ประเทศไทยสามารถส่งผู้ฝึกงานสาขานี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

งานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ต้องการผู้ที่มีทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุ และมีข้อกำหนดหลายอย่างสูงกว่าผู้ฝึกงานด้านภาคอุตสาหกรรม ในขณะนั้นโครงสร้างของ AIU ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายงานบริบาล ครูใหญ่จงสวัสดิ์จึงนำเสนอแนวคิดนี้กับ คุณสมศักดิ์ ตรีสุขเกษม นายแพทย์สิน ลิ่วศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา และบุคลากรชั้นครู อาทิ รศ.สุปรียา บุญยเกตุ อดีตอาจารย์พยาบาลคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอาจารย์อรพรรณ พงษ์ภักดี อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ เพื่อเตรียมหลักสูตรและสถานที่สำหรับงานดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยใช้เวลาเตรียมการนานกว่า 1 ปี ในที่สุด สถาบัน AIU ก็สามารถเปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในระบบญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการได้ในปี 2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรบริบาลแห่งแรกในประเทศที่จัดการเรียนการสอนในโรงพยาบาลจริง นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกับผู้สูงอายุจริง และยังได้ไปฝึกงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน AIU มีสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา สามารถรองรับนักเรียนหมุนเวียนในระบบปีละ 300-500 คน มีนักเรียนที่จบการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรของสถาบัน AIU และเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นหลายร้อยคน และยังคงขยายโอกาสไปทุกพื้นที่ ด้วยการตั้งสำนักงานสาขาร้อยเอ็ด พัทยา และเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ในการบูรณาการองค์ความรู้ ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ให้จบการศึกษาและต่อยอดชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป