Slide
รายนามผู้บริหาร​
รายนามผู้บริหาร

นายจงสวัสดิ์ เลิศธนสาร

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU 

ประสบการณ์ : ผู้ก่อตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ, ประสบการณ์ด้าน


นายสมศักดิ์ ตรีสุขเกษม

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอไอยู ไคโกะ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด


นางณธร ฉัตรรัตนเวช

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัทจัดหางาน เทพส์ 2018 จำกัด


นางสาวอาภาภรณ์ นิลพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน


นางสาวศิรินิสา แสนบุตร 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการศึกษา

โรงเรียนสอนภาษา ออล อิน ยูนิเวอร์ส


นพ.สิน ลิ่วศิริรัตน์


พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล


ผศ.สุปรียา บุญยเกตุ


น.ส.อรพรรณ พงษ์ภักดี


นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม


พ.อ.อนันต์ อักษรวรวัฒน์


นายธนัท ศุภพลทองโชติ 


นางบุศรา พวกอินแสง


MR.YUTAKA ONO


นายณัฐพงศ์ บุษบา


MR.OGURA KAZUMA


นายไพสันต์ คำศรี