หลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบญี่ปุ่นภาคอุตสาหกรรม

ระยะเวลาหลักสูตร 6 เดือน 

สถานที่เรียน : สถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU จ.บุรีรัมย์

เนื้อหาหลักสูตร

– ภาษาญี่ปุ่น

– วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น

– ทักษะการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

– แนวคิดการวางแผนเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างเป็นระบบ

– การเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว 

– เรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่

คำอธิบายหลักสูตร

ระบบการสอนภาษาญี่ปุ่นของสถาบัน AIU ปรับปรุงพัฒนาจากประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ของครูใหญ่จงสวัสดิ์ และคณะครูที่ผ่านการฝึกงานญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง เน้นเรื่องการสื่อสารให้เข้าใจง่าย เพียงแค่เรียนในระยะเวลา 1 – 6 เดือน ก็สามารถพูดคุยใช้ภาษาได้ดี สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น พิสูจน์แล้วด้วยนักเรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนสามารถเรียนจนสอบผ่านทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ได้ตามระยะเวลาหลักสูตร และเสียงตอบรับชื่นชมจากเจ้าของสถานประกอบการชาวญี่ปุ่น อีกทั้งนักเรียนยังสามารถต่อยอดพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเองได้เมื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น แนวคิดเรื่องการจัดการเพื่อขจัดการสูญเปล่าในระบบอุตสาหกรรม การทำ 5S แบบ AIU ที่ยกระบบมาจากญี่ปุ่น เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจก่อนที่จะไปทำงานในองค์กรญี่ปุ่น

การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ความเข้าใจเรื่องนิสัย, วินัย, มารยาทและวัฒนธรรมทางสังคม เช่น การตรงต่อเวลา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันในญี่ปุ่น การแยกขยะอย่างถูกวิธี และการปฏิบัติตัวให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้

นอกจากเรื่องจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจก่อนไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นแล้ว สถาบัน AIU ยังมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนสามารถต่อยอด พัฒนาชีวิตของตนเองได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่ไปอดทนทำงานเพื่อหาเงินมาใช้แล้วหมดไป ดังนั้นระบบการสอนจึงได้สร้างความเข้าใจและพัฒนาแนวคิดในการวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนและกำหนดเป้าหมายให้กับตนเองได้หลังจากกลับจากญี่ปุ่น ในการต่อยอดอนาคตด้านต่าง ๆ รวมถึงเรื่องการลงทุน การทำธุรกิจส่วนตัว โดยมีครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำ

หมายเหตุ: *ค่าลงทะเบียน 5,000 บาทชำระก่อนเข้าเรียน,ค่าใช้จ่ายส่วนที่ (2.) และ (3.) ชำระเมื่อจบการศึกษา  **มีกองทุนให้กู้ยืม ศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ (ข้อมูลกองทุน)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง : ตรวจสุขภาพ, ทำหนังสือเดินทาง, หนังสือเรียน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียน