หลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา

เพราะสถาบัน AIU ให้ความสำคัญกับการศึกษา มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ เพื่อต่อยอดอนาคตให้ไปได้ไกลกว่าเดิม สถาบัน AIU จึงสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาหลายแห่ง ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งร่วมบูรณาการหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรของ AIU ทำให้นักเรียนสามารถเรียนควบคู่ไปด้วยกันได้ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะสามารถเดินทางไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นตามขั้นตอน พร้อมได้วุฒิการศึกษา